Vad rimmar på oberoende?

Oberoende är ordet vi vill hitta rim till.

Oberoende rimmar med följande 1217 ord:

alkoholberoende, anförtroende, beroende, bidragsberoende, förtroende, fossiloberoende, gammaltroende, groende, icke-troende, köpberoende, lineärt beroende, lineärt oberoende, linjärt beroende, linjärt oberoende, misstroende, narkotikaberoende, oberoende, roende, självförtroende, sockerberoende, spelberoende, toaberoende, troende, väderberoende


äldreboende, beboende, beskoende, boende, demensboende, gloende, gruppboende, inneboende, kompisboende, LSS-boende, närboende, närmastboende, sammanboende, serviceboende, skoende, snoende, sommarboende, varskoende

-ende, -väsende, afgående, afseende, afskyende, angående, anseende, anslående, anstående, ärende, ärkefiende, arrende, årtusende, åseende, återfående, återseende, återstående, åtgående, åtrående, avgående, avkläende, avseende, avskyende, avslående, avstående, bedrägligt beteende, begående, beleende, besående, beseende, beslående, bestående, beströende, besyende, beteende, betvående, binokulärseende, bistående, bortseende, bryende, djupgående, döende, enastående, ensamstående, ernående, fående, färgseende, fastslående, fastsyende, fiende, flående, flockbeteende, flyende, förbigående, förbiseende, förebrående, föregående, föreslående, förestående, företeende, förgående, förkläende, förmående, förseende, försiggående, förslående, försmående, förstående, fortgående, förutseende, förutspående, framåtgående, framgående, framstående, frångående, frigående, fristående, gående, genomgående, gnyende, gottstående, gryende, hånleende, hänseende, hyende, i förbigående, illamående, ingående, innestående, inseende, klående, knästående, knöende, kontrapositivt påstående, köpslående, kringgående, kryende, kvarstående, lågtstående, långtgående, leende, mående, missförstående, motstående, nående, närgående, närstående, nedandstående, nedanstående, nedåtgående, nedgående, nedslående, neråtgående, oangående, oförstående, öfvergående, omgående, omlottgående, omstående, osmakligt utseende, ovanstående, oväsende, övergående, överseende, överstående, på återseende, pågående, påkläende, påstående, personalärende, prebende, pungslående, qvarstående, rättsväsende, rentvående, sående, samgående, sammangående, seende, självgående, självskadebeteende, skeende, skräckslående, skyende, slående, småleende, snabbgående, sönderslående, spående, spyende, stående, stillastående, ströende, syende, syvende, teende, tidende, tillgående, tillgodoseende, tillmötesgående, tillseende, trående, tusende, tvående, tyende, tystgående, underförstående, undergående, undfående, undflyende, undgående, undseende, uppåtgående, uppgående, uppnående, upprättstående, uppskjutandebeteende, uppslående, uppstående, utanförstående, utdöende, utestående, utgående, utomstående, utseende, utstående, välmående, väsende, vidgående

-ande, abbrevierande, abdikerande, abducerande, åberopande, aberrerande, abonnerande, aborterande, abraderande, absenterande, absolverande, absorberande, abstraherande, accelererande, accentuerande, accepterande, äcklande, acklimatiserande, ackommoderande, ackompanjerande, ackorderande, ackrediterande, ackumulerande, ackvirerande, addande, adderande, adducerande, åderlåtande, adertonde, adjungerande, adlande, administrerande, admirerande, admitterande, adopterande, adorerande, ådragande, adresserande, adsorberande, adstringerande, aducerande, advocerande, affärsresande, afficierande, affirmerande, affischerande, afgifvande, aflande, aflidande, aflifvande, afrättande, afskrifvande, agande, agerande, äggande, äggläggande, agglutinerande, aggregerande, agiterande, agnande, åhörande, ajournerande, åkallande, åkande, åklagande, äktande, akterseglande, aktiesparande, aktiverande, aktualiserande, åläggande, ålande, alarmerande, åldersbestämmande, åldrande, älgande, alienerande, åliggande, allemande, allenarådande, allergiframkallande, allierande, allittererande, allmänbildande, allokerande, allomfattande, alluderande, allvetande, älskande, alstrande, alt-tabbande, ältande, alternerande, aluminerande, amalgamerande, åmande, ambulerande, ammande, ämnande, amorterande, amortiserande, amputerande, amuserande, analyserande, anammande, anande, anbefallande, anbelangande, anbringande, ändande, ände, andragande, ändrande, anfäktande, anfallande, anförande, ångande, angifvande, angivande, anglande, anglifierande, angliserande, ångrande, angränsande, angripande, ängslande, anhållande, anhängiggörande, anhopande, animerande, anklagande, ankommande, ankrande, anläggande, anländande, anlitande, anlöpande, anmälande, anmärkande, anmodande, annalkande, annekterande, annihilerande, annonserande, annoterande, annullerande, anoljande, anordnande, anpassande, anrättande, anrikande, anropande, ansande, ansättande, anskaffande, anslutande, ansökande, anspelande, anställande, ansträngande, ansvarande, ansvarstagande, ansvarsyrkande, antågande, antagoniserande, antändande, antastande, anteciperande, antecknande, antedaterande, antichambrerande, antigenpresenterande, antikiserande, antikverande, anträdande, äntrande, antvardande, antydande, användande, anvisande, apande, apostroferande, appellativiserande, appellerande, applåderande, applicerande, apporterande, apprecierande, appreterande, approberande, approcherande, approximerande, apterande, aptitretande, arabiserande, arabisktalande, ärande, arbetande, arbetssökande, argumenterande, arkaiserande, arkebuserande, arkiverande, armbågande, armerande, ärnande, arrande, arrangerande, arrenderande, arresterande, arronderande, artande, artbestämmande, artfrämmande, artfrände, artikulerande, årtionde, artonde, ärvande, åsamka lidande, åsamkande, asande, asfalterande, asgarvande, åsidosättande, åsiktsfrände, åsiktsregistrerande, åskådande, åskådliggörande, askande, aspirerande, assignerande, assimilerande, assisterande, associerande, assurerande, åstadkommande, åstundande, åsyftande, asylsökande, åtagande, åtalande, ätande, åtecknande, återanvändande, återberättande, återbesökande, återbördande, återerövrande, återfinnande, återförsäkrande, återförstatligande, återgäldande, återgivande, återhämtande, återhöjande, återkallande, återknytande, återkommande, återlämnande, återsändande, återskapande, återspeglande, återställande, återstudsande, återtagande, återuppbyggande, återupptagande, återutgivande, återvändande, återvandrande, återvinnande, åtföljande, åtgärdande, åtgörande, åtlande, atombombande, atomiserande, åtrande, atrofierande, åtsittande, åtskiljande, åtsmitande, attachande, attackerande, attesterande, åttionde, åttonde, attraherande, attribuerande, attributerande, auktionerande, auktoriserande, auskulterande, autentiserande, automatiserande, autotyperande, åvägabringande, avaktiverande, avancerande, avande, avannonserande, avbarkande, avbetalande, avbevakande, avbidande, avbildande, avböjande, avbokande, avbrytande, avdelande, avdramatiserande, avdunstande, äventyrande, avfärdande, avförande, avfyrande, avgivande, avgörande, avgränsande, avgudande, avhämtande, avhandlande, avhärvlande, avhemligande, avhysande, åvilande, avinstallerande, avisande, aviserande, avklarande, avklippande, avkodande, avkommande, avkönande, avkopplande, avkrypterande, avkylande, avläggande, avlägsnande, avlämnande, avlande, avlänkande, avlärande, avlastande, avledande, avlidande, avlivande, avlönande, avlösande, avluktande, avlusande, avlyssnande, avmätande, avmönstrande, avnjutande, avrådande, avrättande, avreagerande, avregistrerande, avrekommenderande, avresande, avrundande, avsägande, avsändande, avsättande, avskaffande, avskalande, avskärmande, avskedande, avskedstagande, avskiljande, avskräckande, avskrivande, avslappnande, avslöjande, avslutande, avsmalnande, avsomnande, avsöndrande, avspärrande, avspeglande, avstämmande, avstängande, avstavande, avstigande, avstressande, avsynande, avtackande, avtagande, avtalande, avtjänande, avträdande, avvaktande, avväpnande, avvarande, avvärjande, avvecklande, avverkande, avvikande, avvisande, avvittrande, avyttrande, axande, axlande, babblande, backande, bäcknande, bådande, bäddande, bagatelliserande, bailande, bajsande, bajtande, bakande, bakdantande, bakomliggande, baktalande, bakteriedödande, bälande, balanserande, balkaniserande, balloterande, balsamerande, banande, banbrytande, bandande, bangande, bankande, banketterande, banktillgodohavande, bannande, bannlysande, bantande, bärande, barberande, barderande, bärgande, barhoppande, barkande, barnafödande, barnförbjudande, barnsäkrande, barrande, barrikaderande, barrikerande, bärsande, basande, baserande, bastande, basunerande, båtande, bättrande, bävande, baxande, baxnande, beaktande, bearbetande, beckande, becknande, bedårande, bedarrande, bedjande, bedömande, bedövande, bedragande, bedrivande, bedrövande, bedyrande, beedigande, befallande, befarande, befästande, befattande, befinnande, befjädrande, befolkande, befordrande, befrågande, befriande, befruktande, begabbande, begagnande, begärande, begivande, begränsande, begravande, begripande, begrundande, begynnande, behäftande, behagande, behållande, behandlande, behärskande, behjärtande, behöfvande, behövande, beivrande, bejakande, bekämpande, bekännande, bekantande, beklagande, beklämmande, bekostande, bekräftande, bekransande, bekrigande, bekymrande, belackande, beläggande, belägrande, belamrande, belastande, beledsagande, beliggande, belönande, belysande, bemäktigande, bemannande, bemästrande, bemödande, bemötande, bemyndigande, benämnande, benande, beordrande, bepansrande, beprövande, beprydande, beräknande, berättande, berättigande, beredande, berikande, beriktigande, beroendeframkallande, berömmande, beropande, berörande, berövande, berusande, besättande, beseglande, besegrande, besiktande, besiktigande, besinnande, besittande, besjälande, besjungande, beskådande, beskärande, beskattande, beskjutande, beskrattande, beskrifvande, beskrivande, beskuggande, beskyddande, beskyllande, beslagtagande, beslutande, beslutsfattande, besökande, besovande, bespisande, besprutande, beställande, bestämmande, bestickande, bestigande, bestjälande, bestraffande, bestrålande, bestridande, bestyckande, bestyrkande, besudlande, besvärande, besvärjande, betäckande, betagande, betalande, betande, betänkande, betecknande, betingande, betitlande, betjänande, betonande, beträdande, beträffande, betraktande, betslande, bettande, bettlande, betungande, betvingande, betvivlande, betydande, betygande, betygsättande, betyngande, beundrande, bevakande, bevändande, beväpnande, bevarande, bevattnande, bevekande, beviljande, bevisande, bevistande, bevittnande, bibehållande, bibringande, bidande, bidragande, bidragsgrundande, bifallande, bifogande, biktande, biläggande, bilåkande, bilande, bildande, bindande, binomialutvecklande, bisättande, bispringande, bisserande, bisträckande, bitande, biträdande, bitskt förlöjligande, bjäbbande, bjuckande, bjudande, bjuppande, bjussande, bladande, bläddrande, blåkopierande, blånande, blancherande, bländande, blånekande, blängande, blankande, blankglödgande, blåsande, blaserande, blästrande, blattefierande, blattifierande, blekande, bleknande, blesserande, blickande, blidkande, blifvande, blinkande, blivande, blixtrande, bloande, blockande, blockerande, blocköverskridande, blödande, blodisande, blodstillande, blogande, bloggande, blommande, blommerande, blommograferande, blomstrande, blonderande, blossande, blötande, blötnande, blottande, blottläggande, bluddrande, bluffande, blundande, blundrande, blurrande, blygande, boaserande, bockande, bögande, bogserande, böjande, bojkottande, bokande, bokförande, bokslukande, bokstaverande, bolagiserande, bölande, böljande, bollande, bolmande, bolstrande, bombande, bombarderande, bombhotande, bommande, bönande, bondande, bonde, bondnekande, bongande, boniterande, boostande, börande, bordande, bordläggande, borgande, börjande, börnande, bornerande, borrande, borstande, bortgörande, bortkastande, bortrövande, bortslängande, borttagande, bosättande, bostadsbyggande, bostadssökande, böstande, botande, botaniserande, bötfällande, bottenfiskande, bottnande, bowlande, boxande, bräckande, brädande, bräddande, brädfodrande, brådskande, braitande, bråkande, brandskattande, brännande, brännmärkande, bräserande, braskande, brassande, braverande, breakdansande, bredande, breddande, briljerande, bringande, brinnande, briserande, bristande, broande, bromsande, bronserande, brottande, brottsförebyggande, brukande, brunkande, brunsmetande, brusande, brutaliserande, bryggande, brynande, brytande, buande, bubblande, budande, buffande, bugande, buggande, buktande, bullrande, bulnande, bultande, bunkrande, buntande, burande, burkande, busande, bussande, bussliknande, busvisslande, buteljerande, buttande, byggande, bykande, bysättande, bytande, callande, campande, cancerframkallande, carpande, cashande, cederande, celebrerande, censurerande, centraliserande, centralstimulerande, centrande, centrerande, centrifugerande, certificerande, certifierande, changerande, chansande, chargerande, charmande, charmerande, chartrande, chattande, checkande, chiffrerande, chikanerande, chillande, chimpande, chippande, chockande, chockerande, chokande, chosande, cirklande, cirkulerande, ciselerande, citerande, civiliserande, coachande, copyskrivande, crackande, crawlande, curlande, cyklande, dabbande, däckande, daddande, dagande, daggande, dagtecknande, dagtingande, daktande, dalande, dallrande, daltande, damaskerande, dambonde, dammande, dammsugande, dämpande, danande, dängande, dansande, dårande, darrande, dåsande, daterande, datoriserande, dåvarande, dävnande, debarkerande, debatterande, debiterande, debuterande, decentraliserande, dechargebetänkande, dechiffrerande, deciderande, decimerande, dedicerande, dedikerande, deducerande, defenderande, defenestrerande, defilerande, definierande, deformerande, defosforylerande, defragmenterande, degande, degraderande, degummerande, dehydrerande, dejeunerande, dejsande, dejtande, dekanterande, dekapiterande, dekaterande, deklamerande, deklarerande, deklasserande, deklinerande, dekorerande, dekrediterande, dekreterande, dekrypterande, delande, delegerande, delgivande, deltagande, demaskerande, dementerande, demilitariserande, demissionerande, demobiliserande, demokratiserande, demolerande, demoniserande, demonstrerande, demonterande, demoraliserande, den onde, denaturaliserande, denaturerande, denerverande, denitrerande, denoterande, depatrierande, depolariserande, deponerande, deporterande, deppande, deprecierande, deprimerande, derangerande, deriverande, desarmerande, desavouerande, deserterande, designande, desillusionerande, desinfekterande, desinficerande, desinficierande, destillerande, destinerande, destruerande, detacherande, detekterande

-ade, -dde, -de, abdikerade, abonnerade, aborterade, absorberade, abstraherade, accelererade, accentuerade, accepterade, acklimatiserade, ackommoderade, ackorderade, ackumulerade, adapterade, Adde, adderade, adjungerade, adlade, administrerade, adopterade, adresserade, aducerade, advocerade, affärsbiträde, affekterade, affektionsvärde, affirmerade, aflade, agade, agerade, äggformade, aggregerade, agnade

Vad är rim för oberoende?

Att oberoende rimmar med ett ord, som t.ex. , innebär att man kan använda dessa ord för att göra en rytmisk upprepning i en text. Ord som rimmar används ofta som stilmedel i t.ex. verser och poesi, för att göra texten mer välljudande. Men det är även vanligt att man använder rim på julklappar i form av julklappsrim.

Vad betyder oberoende?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av oberoende så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: oberoende på Wikipedia

Du kan också söka efter oberoende direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=oberoende